Διατροφή Συζύγου

Προϋποθέσεις καταβολής της ως άνω διατροφής συζύγου, η οποία συνίσταται σε μία παροχή σε χρήμα και προκαταβάλλεται κάθε μήνα, είναι κατ’ αρχήν α) να υφίσταται ο γάμος, β) να έχει επέλθει διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως, είτε corpus (σωματικά/εξωτερικά) είτε animus (βουλητικά/ψυχολογικά), γ) η διακοπή να έχει γίνει από εύλογη αυτία, δηλαδή από γεγονός που να δικαιολογεί αντικειμενικά τη διακοπή της συμβίωσης ή από γεγονός αναγόμενο σε αποκλειστική υπαιτιότητα του άλλου συζύγου (υπόχρεου). 

Εύλογη αιτία είναι ο κλονισμός του γάμου που στοιχειοθετεί και λόγο διαζυγίου καθώς και άλλα γεγονότα, τα οποία δικαιολογούν τη λύση του γάμου, όπως λ.χ. η βίαιη συμπεριφορά του ενός συζύγου (είτε σε σωματικό είτε σε ψυχικό επίπεδο), ο αλκοολισμός, ο τζόγος, μία σοβαρή μεταδοτική ασθένεια και εν γένει η παραβίαση υποχρεώσεων που πηγάζουν από την έγγαμη συμβίωση, όπως η υποχρέωση αμοιβαίου σεβαρμού, στοργής, επίδειξης συζυγικής πίστης, συμβολής στις οικογενειακές δαπάνες, κ.α. 

Για τον τρόπο υπολογισμού του ως άνω κονδυλίου διατροφής συζύγου λαμβάνεται υπόψη μία σειρά παραγόντων όπως η οικονομική δυνατότητα των μερών, οι νέες διαμορφωθείσες συνθήκες και προσωπικές ανάγκες, η ύπαρξη ή όχι ανηλίκων τέκνων, κ.α. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ως άνω αξίωση διατροφής συζύγουπροστατεύεται ποινικά (ΠΚ 358) και απολαμβάνει μία σειρά δικονομικών προνομίων του ΚΠολΔ, λ.χ. η δικαστική απόφαση που την επιδικάζει κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή (908  παρ. 1 ΚΠολΔ), σε περίπτωση μη καταβολής της χωρεί μερική κατάσχεση ακατάσχετων (982 παρ. 2 περ. δ΄), η άρνηση καταβολής της στοιχειοθετεί τον «ισχυρό κλονισμό» ως λόγο διαζυγίου (1439 παρ. 1), δικαιολογεί τυχόν ανάκληση δωρεάς (ΑΚ 505) ή αποκλήρωση (ΑΚ 1842).

Εαν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τη διεκδίκηση διατροφής για σύζυγο επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 21491 και μία έμπειρη δικηγόρος σε οικογενειακά ζητήματα θα σας καθοδηγήσει στις κατάλληλες αποφάσεις για την προάσπιση των συμφερόντων σας.